1.Goed ondernemersklimaat zorgt voor werkgelegenheid.

 • Minder bureaucratie, meer service.
 • Bedrijven uit Tiel en omgeving voorrang bij aanbesteding van projecten.
 • Ruimere kaders voor bestemmingsplannen in het belang van de leefbaarheid in Tiel. Houdt balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.
 • Flexibel omgaan met het al dan niet tijdelijk bestemmen van leegstaande terreinen, panden in centrum of het in tijdelijk beheer geven van braakliggende terreinen aan inwoners  (tbv leefbaarheid, cohesie, wonen en werken). Stimuleer creatief pandeigenaren; Win je winkel, eerste maanden ondersteuning, etc).
 • De warenmarkt moet weer een trekker worden, markt her situeren; meer betrekken bij de stad, inzetten als natuurlijke loopstroom van parkeergarage naar horeca plein, naar winkelstraten en als natuurlijke aanlooproute vanuit parkeergarage naar het plein. Door het uit elkaar trekken van de markt kunnen de terrassen op het Plein ook op zaterdag overdag opgesteld worden

 2.Tiel een (h)eerlijke en aantrekkelijke gemeente
Om te wonen

 • Wegwerken achterstallig wegenonderhoud/openbare ruimte bijvoorbeeld fietspaden, trottoirs, wegen en plantsoenen.
 • Meer eenheid, weg met kuilen, gaten, verschillende lantaarnpalen, materialen overbodige borden en andere verrommeling.
 • Op tijd maaien van bermen en snoeien en onderhouden van perken.
 • Goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Aanpakken van overbewoning, de illegale verhuur van kamers en overlast. In eerste instantie zijn werkgevers, commerciële verhuurders en woningcorporaties aan zet. Maar dat kan alleen als de gemeenten de (ruimtelijke) mogelijkheden en wettelijke kaders creëren en handhaven.

Om op te groeien

 • Behoud van eigentijdse speeltuinen in de wijk.
 • Investeren (en daarmee preventie) in jeugd (14-18 jaar) om dure reparatie te voorkomen (jeugdzorg). Zij missen echt wat in Tiel. Werk ideeën samen met jeugd en andere partijen uit: Jeugdhonk?! (Iedere zaterdagavond?), samenwerking en stimulans sport (snuffelronde), disco- avonden (talent avonden), Zinder take-over (gebaseerd op bar battle).

Om te bezoeken

 • Wees een aantrekkelijke stad; parkeertarieven omlaag.
 • In overleg met belanghebbenden het betaald parkeren in de avond opnieuw
  bespreekbaar maken mede op basis van ervaringen en cijfers.
 • Agnietenhof biedt voorstelling met parkeervoorziening/uitrijkaart.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van de binnenstad voor invaliden en minder valide burgers. Stoepen en trottoirs egaliseren en onnodige obstakels en belemmeringen weghalen (betere inrichting openbare ruimte). Dit geldt ook voor openbare gebouwen.
 • Goede bewegwijzering naar parkeerplaatsen, winkels, toeristisch informatiepunt en horeca met aansprekende aanlooproutes.
 • Een autoluw centrum.

3.Een schone, leefbare en veilige stad.
Ruim een derde van de Tielenaren geeft aan veel overlast te hebben van zaken als hondenpoep, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren en gebouwen. De afgelopen 4 jaar is het onderhoud van de stad zichtbaar slechter geworden. Al dalen de meeste criminaliteitscijfers, het aantal diefstallen van motorvoertuigen en bromfietsen en het aantal straatroven in Tiel neemt toe. Ook andere vormen van zware criminaliteit baren ons zorgen. PvdB zet hard in als het gaat om onze veiligheid.

 • Regie in eigen stad. AVRI en verdere ontwikkelingen van regionalisering terug naar de Tielse maat.
 • Weg met graffiti, zwerfvuil, hondenpoep en niet tijdig geleegde afvalcontainers.
 • Het instellen van één centraal goed werkende Bel en Herstel lijn.
 • Mac Weed; verplaatsing van een of meerdere coffeeshops naar de rand van Tiel waardoor de overlast van bezoekers in het centrum wordt weggenomen.
 • Onze dorpen Kapel-Avezaath, Wadenoijen, Kerk-Avezaath in Tiel, Zennewijnen leefbaar houden. Goede afstemming met de dorpsraden zoeken en de karakteristieke openbare ruimte ten behoeve van recreëren, werken en wonen verbeteren.
 • Diverse onlogische en onveilige verkeerssituaties in Tiel aanpassen (schoolroutes, oversteekplaatsen, fietspaden, varkensruggen, etc).
 • Het invoeren van een Tiels Paaltje (als voorbeeld Amsterdammertje).
 • Aso gedrag stevig en hard aanpakken!
 • Aanpakken jeugdcriminaliteit en het ontmantelen jeugdbendes door extra te investeren in het veiligheidshuis met bewezen methodes.
 • Politiesurveillanten met nadruk ’s avonds inzetten.
 • Stimuleren buurtpreventieteams en gebruik van de WaakSamen app.
 • Veiligheid winkelcentra verhogen.
 • Een verzwaring van de politie inzet in de wijk (extra wijkagenten).
 • Waar noodzakelijk en mogelijk cameratoezicht uitbreiden bijvoorbeeld op station Passewaaij.
 • Instellen anoniem, laagdrempelig, repressief meldpunt jeugdintimidatie.
 • Uitbreiding van de openstelling van het politiebureau in Tiel.
 • Aanpak op loverboys.
 • Aanpakken hard rijden (soms is 30 zelfs te hard), ook handhaving op scheurende scootmobiels.

4.Passende zorg dicht bij.
Iedereen die hulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien, heeft recht op hulp van de samenleving. Snel en op maat en dicht bij de burgers in wijken en dorpen georganiseerd.

 • Geld voor zorg wordt besteed aan zorg en niet aan andere projecten of om achterstanden weg te werken. Zorggeld wat vanuit het rijk niet gelabeld is, labelen wij daarom zelf specifiek voor zorg/het sociaal domein.
 • Ontwikkelen van levensloopbestendige wijken waardoor de bestaande wijken aantrekkelijk blijven voor de toekomstige generatie. Speciale aandacht voor zorg en welzijn in de nabijheid.
 • Gemeentelijke voorzieningen via één LOKET voor jong & oud waar hulpbehoevende snel verder geholpen en doorverwezen kunnen worden. Ruime bekendheid geven aan dit loket.
 • Betere begeleiding van inwoners met psychische nood welke overlast geven in straat en wijk.
 • Ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers zoals regeling kraskaarten, kortingspunten en platform voor hulp, ondersteuning en respijtzorg.
 • Tiel wordt een dementievriendelijke Gemeente. Samenwerking hierin met winkeliers, inwoners, Gemeente, zorg en behoud van een dagbesteding voor mensen met dementie. Dat is nodig voor deze mensen en goed voor de al overbelaste mantelzorger in onze stad.
 • Speciale aandacht voor de groeiende groep eenzame ouderen. Tiels percentage is zorgwekkend hoger dan het
  landelijk gemiddelde.
 • Om ook in de toekomst inwoners te kunnen blijven voorzien van (loop)hulpmiddelen worden deze gerecycled daar waar mogelijk. Mogelijkheden voor startup ondernemers – samenwerking marktpartijen.

5.Cultuur, sport en bewegen werkt.
Sport en bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Naast het fysieke aspect levert het een bijdrage aan de sociale ontwikkeling en persoonsvorming. Het is goed voor kinderen te leren omgaan met winst en verlies en hoe je kunt presteren binnen een team. Dat vergroot ook hun eigenwaarde. Ook bij ouderen draagt sport en bewegen bij aan een fysieke, sociale en mentaal actieve leefstijl. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving waardoor je begrip voor andere normen, waarden en culturen ontwikkelt.

 • Invoeren van een zogenaamde kortingspas (Flippas, anoniem puntensysteem) binnen het minimabeleid waardoor voor alle lagen van de bevolking het cultureel aanbod en sportbeoefening toegankelijk blijft.
 • Samen werking tussen Zinder, CJP (CultureelJongerenPaspoort) en Tielse scholen stimuleren zodat cultuur toegankelijk wordt (kortingspas) voor iedereen tot dertig jaar.
 • Cultuureducatie en bekendheid Cultuurcluster via CJP benutten.
 • Mogelijk maken dat horeca in Zinder niet alleen door Zinder zelf maar ook door een externe commerciële uitbater gedraaid kan worden (verpachting).
 • Heel Tiel beweegt campagne door samenwerking met zorgverzekeraars, huisartsen, scholen, ziekenhuis, fysio, zorg- en welzijnsorganisaties, sportclubs, etc.
 • Nieuwbouw van het Tielse Binnenzwembad met vertier! (financiering hiervan bijvoorbeeld door ontwikkeling woningbouw binnen de Gemeente Tiel).

6.Een sociaal Tiel.

 • Behoud van een goed minimabeleid.
 • Kwetsbare mensen kunnen op ondersteuning blijven rekenen.
 • Indicatiestelling verbeteren en persoonlijker maken (op maat).
 • Een één-loket functie voor wonen, zorg en welzijn voor jong en oud.
 • Iedereen is gelijk. Verkenning naar een LHBT-beleid als onderdeel van inclusief beleid. Gemeente hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).Tiel is een Gemeente waar iedereen meedoet en zich veilig voelt.
 • Mensen met een uitkering die kunnen werken, leveren een passende tegenprestatie, echter mag niet leiden tot het verdringen van betaald werk.
 • Misbruik van sociale voorzieningen moet streng worden aangepakt.
 • Intensievere preventieve samenwerking tussen organisaties bij (dreigende) schuld-problematiek.

 7. Meer toerisme biedt kansen.
Recreatie en toerisme geeft Tiel veel kansen. PvdB wil daar focus in aanbrengen en daar sterk op inzetten. Toeristen en recreanten zorgen voor bestedingen in onze Gemeente en daarmee voor werkgelegenheid. We hebben als Tiel zo veel moois te bieden dat we veel beter kunnen (laten) gebruiken en promoten. Ons prachtige Betuwse landschap, onze historische stad, de prachtige fiets en wandelroutes. Wij gaan als Fruitstad aan de Waal volle kracht vooruit op het gebied van recreatie en toerisme.

 • (Behoud van) het mooie Betuwse landschap in en rondom onze bijzondere kernen Wadenoijen, Zennewijnen, Kerk-Avezaath in Tiel en Kapel-Avezaath.
 • Behoud én onderhoud van historie en Monumentale panden en stegen. Ook dit zijn toeristische trekkers, ontwikkelen belommerde stadswandeling.
 • Parken in Tiel in ere herstellen en inzetten als ontmoetings- recreatieplaats.
 • Overal duidelijke verwijzing naar toeristisch infopunt (is nu niet vind/zichtbaar) waar je bv ook fietsen, segway’s en andere vervoersmiddelen kunt huren al dan niet met gids (ondernemerschap stimuleren).
 • In samenwerking met museum, fruittelers en onderwijs een programma ontwikkelen; Jam-route, workshop (met eigen fruit) jam maken, lespakketten ken je stad en streek voor basisscholen, etc.
 • Permanente verlichting op zonne-energie langs de gracht en in parken.
 • Bevorderen citypromotion; Tielse souvenirshop in de winkelstraat met flipjes, kaarten met groeten uit Tiel, miniatuur fruit, een selfie-wall, etc. (denk aan Volendam met winkeltjes).
 • Stimuleren van vernieuwing en creativiteit; zomaar wat voorbeelden:
  Openbare wc’s (zelfreinigend), als fruitstad aan de waal natuurlijk ook waterfonteintjes in de stad, gigantisch groot Flipje afbeelding op de waalplaat. Langs de gracht staan de oude stalletjes van dikke piet en die zijn omgevormd tot het huisje van Juffrouw Schaap, de boomhut van Jasper Aap en het fruitstalletje of kersencaravan van Flipje. Onderzoek naar samenwerking hierbij met openluchtmuseum.
 • Waalkade; Zo snel mogelijk waalplaat in een recreatief jasje (uitstraling parkeerterrein zo snel mogelijk wegwerken). Denk aan verplaatsbare hufterproof fitness toestellen, picknickset, etc. onderzoek de mogelijkheden van dag- en avondrecreatie bv Drive- in Bioscoop. Betrek daarbij ook de ondernemers.
 • De Tielse haven verder ontwikkelen zodat deze een duidelijkere functie krijgt betreffende wonen, werken en recreëren. Ook vanuit de haven een gastvrij onthaal om de (recreatieve mogelijkheden van de) binnenstad te bezoeken.

8.Passende woningen voor iedereen.
De diversiteit in Tiel verandert, daar hoort passende en gevarieerde woningbouw bij. Woningen die aansluiten bij behoeften starters en doorstromers (eengezinswoning onder € 170.000, boven € 250.000 plus middensegment huurwoning 700 en 900 euro). De wachtlijsten voor woningen voor starters moet aanzienlijk worden weggewerkt.
Na de woonvisie, nu echt aan de slag!

 • Faciliteren bij de ontwikkeling en bouw van huizen in de nieuwe wijken buurt 9 10 en 11 in Passewaaij (welstandsvrij).
 • Faciliteren bij de ontwikkeling van bestaande winkelgebieden in combinatie met (senioren)woningbouw en de verplaatsing van Winkelcentrum Kwadrant/Kwelkade.
 • Faciliteren bij de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van Serviceflat De Batouwe.
 • Faciliteren bij de ontwikkeling van welstandsvrij bouwen op het Vijverterrein.
 • Het verder (laten)ontwikkelen van de Burense Poort door de markt. Albert Heijn en Mulders willen deze omgeving ontwikkelen tot winkellocatie (voor nieuwe locatie Albert Heijn en Action) en wonen met ruime parkeergelegenheid.
 • Een nulmeting laten uitvoeren voordat bouwprojecten van start gaan bij woningen in de omgeving zodat later eventuele schade duidelijk verhaald kan worden.
 • PvdB neemt de aandacht voor duurzame energie serieus. Er zijn veel bedrijven in Tiel die daken hebben die geschikt zijn voor zonnepanelen. De potentie is enorm. PvdB kiest voor mogelijkheden op daken, industrieterreinen, langs snelwegen, etc en ontziet het mooie hoogwaardige Betuwse landschap.
 • Goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Aanpakken van overbewoning, de illegale verhuur van kamers en overlast. In eerste instantie zijn werkgevers, commerciële verhuurders en woningcorporaties aan zet. Maar dat kan alleen als de gemeenten de (ruimtelijke) mogelijkheden en wettelijke kaders creëren en handhaven.

9.Goede scholen, passend onderwijs, stimuleer talent.
Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. Elk kind heeft een gelijkwaardige kans op een diploma en startkwalificatie en verdient het onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten.

 • Voor het onderwijs geldt: speciaal waar nodig, regulier waar mogelijk.
 • Verdere inzet op het OAB beleid (OnderwijsAchterstandsBeleid) met vroegschoolse educatie, inzet van bibliotheek, plusklassen.
 • Stimuleren van talenten onder meer met plusklassen, Brede school Academie, Technasium.
 • Inzet op voorkomen van voortijdigschoolverlaten.
 • Goede eigentijdse huisvesting.
 • Realiseren van passend onderwijsaanbod en op samenwerking met het bedrijfsleven om de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Stimuleren maatschappelijke stages.
 • Iedere school een eigen (school)wijkagent.
 • Verkeerssituaties rond scholen veiliger maken.
 • Schoolzwemmen niet wegbezuinigen, stimulans van de natte gymles.

10.Verbeter de wereld begin bij de jezelf.
De Gemeente gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie.

 • Ook Gemeente Tiel neemt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan, creëert stage- en leerwerkplekken en maatschappelijke stages. Dit geldt ook voor Gemeente gerelateerde uitvoeringsorganisaties. In de dienstverleningsopdracht worden hierover afspraken.gemaakt.
 • Ook het College dient elk kwartaal via managementrapportages de Raad op de hoogte te houden. Dat verwachten wij van anderen ook. Wij houden niet van financiële verrassingen, uw portemonnee = onze portemonnee.
 • Als blijkt dat je te veel geld hebt uitgegeven is heroverwegen van projecten die nog niet gestart zijn een optie.
 • Duidelijke(re) communicatie naar inwoner, ondernemer en bezoeker van Tiel.
 • Goede uitleg over Gemeentelijke Regelingen (GR’en) zoals Gemeentelijke regelingen Etten Leur.
 • Verslag van de Commissies en Raadsvergaderingen toegankelijker maken voor de burgers. Kort puntsgewijs overzicht met besluitvorming.
 • Betere (digitale) informatievoorziening, site van de Gemeente verbeteren. Navigatie en begrijpbare taal (betrek een groep inwoners als testgroep).
 • Overbodige verlichting in overheidsgebouwen (Zinder, Gemeentehuis etc.) UIT op tijden dat licht niet nodig is.
 • Vul als Gemeente een lege winkelruimte in met een Tielse souvenirshop (zie recreatie en toerisme) en onderzoek de mogelijkheden om in samenwerking met de pandeigenaren en Hart van Tiel bij langere leegstand ondernemers te stimuleren tegen gereduceerd tarief te laten ondernemen.
 • Gemeentelijke voorzieningen één loket voor iedere burger. jong & oud. (zie passende zorg dicht bij).
 • Sta open voor suggesties!
 • Samen (zwerf)vuil op straat voorkomen.