Standpunten

PVDB standpunten omtrent de Avri

Zoals een ieder nu weet starten we in de Gemeente Tiel per 1 januari 2019 met het nieuwe afvalbeleid.

Hoe is dit beleid nu tot stand gekomen?

Ter inleiding hoe Avri bestuurd wordt:

De Avri is een gemeenschappelijke regeling die bestuurd wordt door 10 gemeenten.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door 10 wethouders uit iedere gemeente 1 en secretaris Erik de Vries ( directeur Avri). Zo is wethouder Groen onze afgevaardigde uit de gemeente Tiel.

Verdeeld over het jaar zijn er algemene bestuursvergaderingen, die openbaar te volgen zijn bij de Avri in Geldermalsen. Hier bespreken zij alle (knel) punten e.d.

Daarnaast is er nog een dagelijks bestuur, deze wordt gevormd door 3 gekozen wethouders uit verschillende gemeenten en secretaris Erik de Vries (directeur Avri).

 

Tot stand komst Nieuw afvalbeleid:

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft op 9 maart 2017 bij meerderheid van stemmen, gekozen voor een nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen.

Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie. Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar. De overheid wil immers dat in 2020 75% gescheiden is.

 

Visie:

Eind 2016 stelden de 10 Avri-gemeenten de Regionale Visie Afval en Grondstoffen vast. De belangrijkste doelstelling is het terugwinnen van meer grondstoffen, zodat er minder restafval ontstaat. Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner in Rivierenland ongeveer 134 kilo restafval per jaar. In 2020 moet dit gedaald zijn naar 75 kilo. Dit zal per jaar in totaal naar schatting 11 miljoen kilo extra aan herbruikbare grondstoffen opleveren.

 

Standpunt PVDB

Wij hadden onze vraagtekens bij het nieuwe afval inzamelsysteem en hebben gevraagd te onderzoeken of er geen andere opties mogelijk zijn. Meermaals heeft de PVDB in de raad , overigens met een aantal andere partijen, gepleit om te onderzoeken of nascheiden tot de mogelijkheden behoort. De Avri heeft na deze diverse oproepen twee mogelijkheden voorgelegd, waarin nascheiden helaas niet tot de mogelijkheden behoorde. Als reden geeft de Avri , dat de grondstoffen teveel vervuild raken en er daardoor meer in plaats van minder restafval ontstaat. Bij meerderheid van stemmen is in de vorige samenstelling van het AB besloten om over te gaan op het nieuwe afval inzamel systeem wat van kracht gaat per 1 januari 2019.

 

De nieuwe coalitie is na haar aantreden alsnog met de Avri in gesprek gegaan voor maatwerk of voortzetting van het huidige systeem. Daarbij kwam vanuit het DB een voorstel met 2 opties voor uitstel voor 1 jaar:

  • kosten € 750.000,00

of

  • in de hele gemeente Tiel de ophaalfrequentie van alle grijze containers verlagen naar 4 wekelijks, kosten plus minus € 450.000,00

 

Daar wij als gemeente dit geld niet hebben en wij het niet willen bekostigen over de rug van onze inwoners hebben wij onder protest ingestemd met dit nieuwe beleid per 1 januari 2019. Mochten we wel over de financiële middelen beschikken is het als nog de vraag of je dat geld daarvoor ter beschikking stelt.

(Zie raadsvergadering 29 augustus agendapunt 8)

 

Tarieven

Inmiddels heeft u kunnen lezen en gehoord dat er een keuze gemaakt is voor het nieuwe tarief voor de afvalverwerking.

Het voorstel van het dagelijks bestuur voor het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2019. Het voorstel is bedoeld om de discussie over de tarieven met raadsleden en het algemeen bestuur van Avri te voeden. In het voorstel stijgt het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing met 2,5% en gaat van € 199 naar € 204 in 2019. Het variabele tarief voor een 30-liter-zak kost omgerekend dit jaar € 0,88, in het voorstel komt een 30-liter-zak op € 1. Op 18 oktober besluit het algemeen bestuur van Avri -dat gevormd wordt door wethouders van de 10 Avri-gemeenten- over het nieuwe tarief van de afvalstoffenheffing.

Vanaf 2019 betalen inwoners van de 10 Avri-gemeenten per huisaansluiting € 169 voor het vaste tarief en € 1 per 30 liter restafval die zij aanbieden. Dit besloot het algemeen bestuur (AB) van Avri waarin de 10 gemeenten deelnemen. Per huisaansluiting bedraagt de totale afvalstoffenheffing gemiddeld € 204 per jaar. Dat gemiddelde is gebaseerd op verbeterde afvalscheiding door inwoners in 2019, waardoor minder restafval hoeft te worden weggebracht. Het AB koos nu voor deze tariefstelling om rekening te houden met inwoners, die dat door omstandigheden (nog) niet goed kunnen. In de toekomst zal bij het aanpassen van de tarieven meer de nadruk worden gelegd op nog beter scheiden.

Overzicht kosten 2019
Basistarief € 169
Ondergrondse container voor restafval (per zak van 30 liter) € 1,00*
140 liter container voor restafval € 4,67**
240 liter container voor restafval € 8,00**

* inwoners die in hoogbouw wonen betalen € 0,80 per zak van 30 liter omdat zij gft-afval niet kunnen scheiden
** inwoners in het buitengebied hebben de keuze om eigen restafvalcontainer te behouden

Halvering restafval
Vanaf 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar ondergrondse containers. Met dit systeem halveert het restafval, is de ervaring in andere gemeenten. Het blijkt dat inwoners namelijk veel beter opletten bij wat zij bij het restafval doen. Tot 2014 hadden inwoners gemiddeld 204 kg restafval. Toen zij in 2014 gingen betalen voor iedere keer dat zij hun restafval aanbieden daalde het restafval enorm. De laatste twee jaar blijft het steken op 120 kg. Met het nieuwe systeem wordt een daling verwacht naar gemiddeld 60 kg per persoon.

Standpunt PVDB

Wij hebben als advies uitgebracht om de vaste kosten lager te houden en de variabele kosten te verhogen zodat Goed Scheiden Loont. Dit werd ook gesteund door een meerderheid van de raad in Tiel. Dit hebben we meegegeven aan onze wethouder. Die heeft dit ook ingebracht bij het Algemeen Bestuur van de Avri. Helaas kozen anderen gemeenten niet bewust voor het standpunt goed “scheiden loont”.

Incontinentiemateriaal en luiers

Omdat er nog geen oplossing is voor het incontinentiemateriaal en luiers in de gemeente Tiel en wij als PVDB van mening zijn dat deze oplossing er wel moet zijn per 1 januari 2019, Hebben wij de wethouder meegegeven om in het AB op een oplossing aan te dringen, helaas heeft het DB van de Avri tot op heden geen mogelijkheid gezien om een passende oplossing voor de Gemeente Tiel aan te bieden. Mede doordat er geen oplossing is , is er gekozen voor een hoger vast tarief en lager variabele kosten.

Wij hopen en zijn er hard mee aan het werk om voor de gebruikers van incontinentie materiaal en luiers een oplossing te vinden per 1 januari 2019 ,zodat er geen kostenverhoging hoeft plaats te vinden.

 

Nadere toelichting :

Minder restafval, toch meer kosten
Ondanks dat Avri minder restafval ophaalt stijgen de kosten. Een belangrijke oorzaak is de extra belasting, die het Rijk in 2019 gaat heffen op het te verbranden afval. Investeringen vanwege het nieuwe beleid spelen hierbij ook een rol. Daarnaast dalen de opbrengsten van sommige grondstoffen zoals papier. Door het nieuwe inzamelsysteem blijft de stijging van de afvalstoffenheffing in Rivierenland beperkt tot gemiddeld 2,5 %.

 

Wij snappen dat het lastig uit te leggen is dat goed scheiden nu eigenlijk niet heeft geloond, maar gaan er alles aan doen om dit wel voor elkaar te krijgen. Wij hopen dan ook op alle medewerking van onze inwoners, al zal het in het begin voor een ieder even wennen zijn. Uiteindelijk gaan we met zijn allen werken aan dat goed scheiden echt beloond wordt!

 

Namens de PVDB

Wim de Boer

Raadslid