Lees hier de bijdrage van de PvbB tijdens de perspectievennota tijdens de raadsvergadering 26-06-2019.

Perspectievennota 26 juni 2019

Dank u wel voorzitter, hoe mooi er ook vorig jaar door de PvdB, VVD en PvdA een coalitieakkoord Tiel in balans gepresenteerd werd met daarin de wensen voor de komende jaren zullen we nu realistisch moeten kijken en de juiste afwegingen moeten maken. Ook vorig jaar waren de financiële vooruitzichten niet heel rooskleurig. Het afgelopen jaar is dat beeld alleen nog maar verslechterd. Er zijn helaas harde bezuinigingsmaatregelen en realistische plannen nodig, om Tiel weer financieel gezond te maken. We hebben een structureel tekort van 2,5 miljoen.

De afgelopen periode stond in het teken om een voorstel voor die bezuinigingen weer te geven, De opdracht van de raadswerkgroep aan het college luidde: ” maak inzichtelijk welke bezuinigingen er mogelijk zouden zijn en leg daarbij alles op tafel”. Het is nu aan de raad om haar visie te geven op de perspectievennota en de voortgangsrapportage 2019. “Tiel in evenwicht” het voorstel wat vanuit het college voor ons ligt, zijn realistische plannen die na een gedegen onderzoek goed afgewogen zijn. Er is gekeken om de inwoners en organisaties zo min mogelijk te raken. De Provincie heeft zich positief uitgesproken over deze voorstellen. Niets doen is geen optie. als we de bezuinigingen niet doorvoeren, is het gevolg dat we een Artikel 12 gemeente kunnen worden. Dan komen we Onder financiële curatele van de provincie te staan, waarmee we onze financiële zelfstandigheid uit handen geven. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. alle gemeentelijke belastingen van hondenbelasting tot parkeertarieven tot OZB gaan dan maximaal omhoog. Dan hebben we de gevolgen voor de evenementen, sport en cultuur nog niet eens benoemt. Voor elk dubbeltje investering, moet toestemming van de provincie worden gevraagd. Daar zit niemand op te wachten.

Voorzitter, we staan er financieel niet goed voor, we vragen ons dan ook af, hebben we niet teveel geld uitgegeven de afgelopen jaren? Partij van de Burgers heeft in het verleden bij een aantal grote uitgaven ook grote vraagtekens gezet en hebben daar altijd kritisch naar gekeken en dat zullen we blijven doen. Andere vraag die ons dan ook bezig houdt, zijn we er dan als we deze bezuinigingen doorvoeren? We zijn bang van niet want wat staat ons nog te wachten? Welke kosten zitten er nog aan te komen met bijvoorbeeld de Avri, Werkzaak en de jeugdzorg? Het extra geld dat we voor jeugdzorg krijgen van het rijk lijkt heel mooi. We worden echter blij gemaakt met een dode mus. De extra bijdrage voor jeugd is maar tijdelijk en tegelijkertijd krijgen we een fikse korting op de rijksbijdrage voor andere gemeentelijke taken. Een onzekere toekomst, daar zijn we open en eerlijk in, maar we moeten ook positief blijven en creatief zijn. Er is een reden voor de financiële problemen en die problemen moeten worden opgelost. Zo simpel is het. Hoe vervelend wij de situatie ook vinden, en dat het echt niet leuk is om keuzes te maken die een ieder in de portemonnee raken, moeten we vooruit kijken en Tiel weer financieel weer op orde krijgen.

Ondertussen blijven wij werken aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente voor onze inwoners. Daarvoor willen we samen aanpakken en de boel op orde brengen.

We zijn dan ook blij dat het college een plan heeft uitgewerkt om het te hoog gebruik van gespecialiseerde dure zorg, in het bijzonder jeugdzorg, terug te dringen. Een veelomvattend plan waarbij de inwoner centraal staat waarmee we trapsgewijs vanaf 2023 bijna 1 miljoen euro gaan bezuinigen en bijna 1 miljoen investeren in de zorg en ondersteuning van onze inwoners. Daar moeten we zo snel mogelijk mee starten. Want alleen met een evenwichtige basisinfrastructuur kunnen we de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners blijven bieden, Toegankelijk, goede kwaliteit, tegen de beste prijs.

Daarnaast zal je ook moeten blijven investeren in onze mooie gemeente Tiel, stilstand is achteruitgang en achteruitgang betekent nog meer kosten. Dat wordt nu ook pijnlijk zichtbaar in de openbare ruimte. We zullen het achterstallig onderhoud van wegen en groen aan moeten pakken, een inhaalslag moeten maken voordat er ongelukken gaan gebeuren, mensen gewond raken of de gemeente aansprakelijk wordt gesteld, we zijn dan ook blij dat er een begin is gemaakt met de wegen zoals de Havendijk en dat de provincie begonnen is met de provinciale weg naar Buren met het daarbij behorende fietspad opnieuw te asfalteren. We zullen zo snel mogelijk een haalbaarheid onderzoek moeten doen voor het realiseren van de 3e ontsluitingsweg in Passewaaij, aangezien als er daar gebouwd gaat worden met wijk 9-10 en 11 de druk nog meer komt op de huidige situatie en hiermee de veiligheid in het gedrang komt. Wij dienen daarom het amendement samen met VVD in om dit onderzoek als onvermijdelijk aan te merken en zo snel mogelijk uit te voeren. Wij vragen de wethouder of in dit haalbaarheidsonderzoek ook naar een oplossing gekeken kan worden voor de verkeersoverlast in onder andere de Bredestraat in Wadenoijen?

In onze fractie zijn er een aantal pijnpunten in de bezuinigingsvoorstellen die we goed hebben besproken en afgewogen, maar waar we de keuze heel lastig vinden. Zoals het carillon met de beiaardier, het mantelzorgcompliment, individuele inkomenstoeslag en de waarderingssubsidie sport. Het liefst zien we deze punten van de bezuinigingslijst afgehaald worden. Echter is de zoektocht om een passende dekking te vinden binnen een lege portemonnee een hele lastige hobbel, maar de PvdB is dan ook van mening dat ook de raad zijn steentje bij zal moeten dragen en wij dienen dan ook een motie in om het budget van het jaarthema 2020 van de raad in te zetten om 1 of meerdere bezuinigingen uit te stellen voor in elk geval 1 jaar. Denk hier bijvoorbeeld aan het Carillon. Door deze weg te bezuinigen komt deze nooit meer terug voor het bedrag van €20.000. We hebben dan 1 jaar extra de tijd om een structureel bedrag hier voor te vinden.

In de perspectievennota zien we dat het Cruijff court toe is aan vervanging. Partij van de Burgers is van mening dat het Cruijff Court een belangrijke (preventieve) rol vervult in het verbeteren van contacten tussen mensen in de wijk en verveling, vandalisme en andere vormen van criminaliteit tegengaat. Ten slotte wordt de algemene „leefbaarheid‟ in de wijk verbeterd. Een investering die zich snel terugverdient. Wij dienen dan ook de motie van de PVDA mee in.

Voorzitter, ik kom tot een afronding waarin we ook een compliment willen geven betreffende de communicatie over de bezuinigingen tot nu toe. Het is absoluut geen leuke boodschap om te brengen maar het is wel open, transparant en tijdig gecommuniceerd. De raadswerkgroep die vanaf moment 1 betrokken is, de uitgebreide uitleg in de krant, de praatplaat, de informatiebijeenkomsten voor verenigingen en organisaties, de inspraakavond, ze waren naar onze mening waardevol en een goed van aanpak. Ook de stukken zoals de perspectievennota en voortgangsrapportage worden elk jaar beter leesbaar. Daarvoor onze complimenten aan de ambtelijke organisatie. Wij vertrouwen erop dat na deze avond waarin de wensen worden weergegeven in opmaat naar de begroting, het college dan ook met een ieder in gesprek zal gaan om te kijken wat de bezuinigingen voor de desbetreffende partij zal betekenen en wellicht mee te willen denken om alternatieven/ideeën aan te leveren.
Ook wij staan daar open voor.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon